Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.


2022-06-02

Монгол Улс дахь хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний өнөөгийн байдал ба түүнийг олон улсын сайн жишигт нийцүүлэх нь судалгааны тайлан- 2022 он ТАТАХ

2020-03-30

Залуучуудын оролцоо_Гарын авлага_2019_Татаж авах ТАТАХ

2020-03-30

Төрийн алба ба ажлын байрны бэлгийн дарамт_2019_Татаж авах ТАТАХ

2020-03-30

Иргэдийн оролцоог зохицуулсан зарим хууль тогтоомжийг таниулах нь_2019_Татаж авах ТАТАХ

2020-03-30

Оролцооны 8 дахь шат ба иргэдийн бүлгийг үр дүнтэй чиглүүлэх нь_2019_Татаж авах ТАТАХ

2020-03-30

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо_2019_Татаж авах ТАТАХ

2019-10-10

Хууль бидний амьдралд комик цуврал ТАТАХ

2019-07-05

Иргэдийн оролцоотой сумын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах жишиг арга зүй_2019 ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_1_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_2_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_3_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_4_1_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_4_2_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_4_3_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_5_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ