Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.


2019-10-29

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хууль зүйн мэдлэг олгох сургалт, уулзалт зохион байгуулах ажлын даалгавар ТАТАХ

2019-09-06

Олон нийтэд зориулсан кампанит ажил зохион байгуулах 2 ажлын удирдамж ТАТАХ

2019-07-08

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролд бидний оролцоо уралдааны удирдамж ТАТАХ

2019-07-05

Иргэдийн оролцоотой сумын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах жишиг арга зүй_2019 ТАТАХ

2019-06-21

ИРГЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛ, МЭДЛЭГТ ЗОРИУЛСАН ЗОРИЛТОТ НЭВТРҮҮЛЭГ БЭЛТГЭХ ONLINE-TV СТУДИЙН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ, СУУРИЛУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ БАРИМТ БИЧИГ ТАТАХ

2019-04-11

Төслийн хүрээнд хийгдэх ажлууд, сайн туршлагыг баримтжуулах, видео бүтээл бэлтгэх ажлын даалгавар ТАТАХ

2018-11-19

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын гүнийн өрмийн худгийн усны шүүлтүүрийн ажлын даалгавар ТАТАХ

2018-11-19

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын гүнийн өрмийн худгийн усны хүхэрт устөрөгчийн шинжилгээ ТАТАХ

2018-11-19

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын гүнийн өрмийн худгийн усны шүүлтүүрийн ажлын үнийн санал авах баримт бичиг ТАТАХ

2018-11-15

Завхан аймгийн Их-Уул сумын ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын даалгавар_татаж авах ТАТАХ

2018-11-15

Завхан аймгийн Их-Уул сумын ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ТӨХ_татаж авах ТАТАХ

2018-11-15

Завхан аймгийн Их-Уул сумын ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах жишиг гэрээ_татаж авах ТАТАХ

2018-11-15

Завхан аймгийн Их-Уул сумын ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах тендерийн жишиг баримт бичиг_татаж авах ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_1_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_2_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ