Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.


2018-11-19

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын гүнийн өрмийн худгийн усны шүүлтүүрийн ажлын даалгавар ТАТАХ

2018-11-19

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын гүнийн өрмийн худгийн усны хүхэрт устөрөгчийн шинжилгээ ТАТАХ

2018-11-19

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын гүнийн өрмийн худгийн усны шүүлтүүрийн ажлын үнийн санал авах баримт бичиг ТАТАХ

2018-11-15

Завхан аймгийн Их-Уул сумын ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын даалгавар_татаж авах ТАТАХ

2018-11-15

Завхан аймгийн Их-Уул сумын ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ТӨХ_татаж авах ТАТАХ

2018-11-15

Завхан аймгийн Их-Уул сумын ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах жишиг гэрээ_татаж авах ТАТАХ

2018-11-15

Завхан аймгийн Их-Уул сумын ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах тендерийн жишиг баримт бичиг_татаж авах ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_1_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_2_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_3_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_4_1_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_4_2_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_4_3_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_5_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ

2018-10-05

Хавсралт_6_Иргэний оролцооны зохицуулалт бүхий захиргааны хэм хэмжээний актад хийсэн дүн шинжилгээ-2018 он ТАТАХ