Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.


2017-10-20

Шууд ардчилал-иргэдийн оролцоо (Иргэний танхим, Орон нутгийн хөгжлийн сан) ТАТАХ

2017-10-08

“Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд төсөв, иргэдийн оролцоог үр дүнтэй ашигласан туршлага, сургамж” ТАТАХ

2017-09-28

"Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ" судалгааны тайлан ТАТАХ

2017-08-25

Багийн түвшинд иргэдийн оролцоо, эргэх холбоог сайжруулах нь: иргэдийн хурлын гарын авлага ТАТАХ

2017-01-06

Mongolian path towards democracy: Development and Lessons /in English/ ТАТАХ