МИНИЙ ОРОЛЦОО<h4 class="progress-text"> Монгол улсын</h4> <h2 class="progress-text"> ИРГЭДИЙН <b>НИЙГМИЙН</b> ОРОЛЦОО</h2>


Үндэслэл

Ардчилал, иргэдийн оролцоо нь монголчуудын хувьд шинэ зүйл биш юм. 1992 онд баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд “…ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөнхүү эрхээ сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаар уламжлан эдэлнэ”; 1995 оны Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд шууд ардчиллын нэгэн хэрэгсэл болох эрх бүхий төрийн байгууллагаас санаачлах бүх нийтийн санал асуулгыг тусгасан байдаг. Ийнхүү хуулиар зохицуулсан хэдий ч иргэдийн оролцооны түвшин төдийлөн хангалтгүй хэвээр байв. Харин 2011 оноос төрийн үйл хэрэгт шууд ардчилал, иргэдийн оролцоог бэхжүүлэхэд анхаарч, энэ үйл хэргийг Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж манлайлж байна. Энэ хүрээнд Төсвийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Хууль тогтоомжийн тухай болон Нийтийн сонсголын тухай хуулийг баталсан нь иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чухал ахиц дэвшил болж байна. Мөн иргэд хамтарч хэлэлцүүлэг хийх, хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн иргэний танхимыг нийт аймаг, сумд, дүүргүүдэд байгуулаад байна.

Иргэний оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой ахиц гарсан ч хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй, хуулийн болон өөрсдийн эрхийн талаархи иргэдийн мэдлэг, мэдээлэл дутмаг байх зэрэг бэрхшээл байсаар байна. Одоогоор ард нийтийн санал асуулгыг санаачлах эрх зөвхөн Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Ерөнхийлөгчид хуулиар олгогдсон байдаг. Гэвч иргэд тодорхой асуудал, шийдвэрийн талаар өөрсдөө санаачлан, бие даан шийдвэр гаргах эрхийг олгох бүх нийтийн санал асуулгын төрлийг нэвтрүүлэх нь чухал байгаа билээ.
Зорилго
Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр орон нутгийн удирдлагаас иргэдийн өмнө
тулгамдсан асуудал, хэрэгцээ, шаардлагад илүү нийцсэн шийдвэрийг гаргадаг болно.
Үйл ажиллагаа болон хүрэх үр дүн
Хууль, эрх зүйн зохицуулалтын орчин:
Төрийн байгууллагын шийдвэр, нутгийн удирдлагын үйл ажиллагаанд нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн асуудлаар иргэдийн оролцоог хангахад чиглэсэн хууль, эрх зүйн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэхээр ажиллах болно. Монгол Улсын Засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагууд, иргэд зэрэг оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хангах замаар энэхүү зорилгод хүрнэ. Энэ зорилгын хүрээнд иргэд өөрсдөө санаачлах ард нийтийн санал асуулга, олон нийтийн хурал цуглаан, иргэний танхим, орон нутгийн асуудлаарх олон нийтийн хэлэлцүүлэг хийх, орон нутгийн удирдлагын санхүүгийн хариуцлага зэрэг иргэдийн оролцоог хангах гол асуудлыг авч үзнэ.

Олон нийттэй харилцах:

Иргэдийг оролцох эрх болон энэ эрхээ хэрхэн хэрэгжүүлэх боломжийн талаарх болон бусад холбогдох асуудлаар мэдлэг,мэдээллээр хангана. Ингэхдээ нийт иргэн болон нийгмийн тодорхой зорилтот бүлэг, тухайлбал өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, залуучууд, эмзэг бүлгийнхэн, алслагдмал нутгийн оршин суугчид зэрэг бүлэгт олон нийттэй харилцах стратегийг ашиглан мэдээллийг түгээнэ.

Үнэлгээ, харилцан суралцах:

Иргэдийн оролцоог хангах үйл явцад тогтмол үнэлгээ, дүгнэлт хийснээр иргэдийн оролцооны бодлого, оролцооны арга замуудын үр нөлөөг тодорхойлж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг сайжруулан оновчтой болгох боломжийг бүрдүүлнэ. Орон нутаг, үндэсний болон олон улсын түвшин дэх сайн туршлагыг хуваалцана.

Олон улсын туршлага солилцоо:

Монгол Улсын иргэдийн оролцооны талаар хуримтлуулсан мэдлэг, туршлагыг бусад улс оронтой хуваалцах, түгээн таниулах зорилгоор харилцан суралцах арга хэмжээг зохион байгуулна.

Хамтран хэрэгжүүлэгч түншүүд:

■ Швейцарь Улсын Ардчилал судлалын төв

Хөтөлбөрийн нэр: Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөр (Хоёр дахь үе шат)

Төслийн нэр: Иргэдийн оролцоо төсөл

Хугацаа: 2015 – 2017

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар

Төсөв: 500 000 шв.франк

2017-04-30